مکان و شرایط برپایی چادر

ويژگي هاي محلي در چادر زدن

يك چادر زماني قابل استفاده است كه دو اصل انتخاب محل مناسب و برپايي صحيح آن كاملاً رعايت شود. در غير اين صورت از ميزان كارآيي و راحتي و آرامش در چادر كاسته مي شود .

ویژگي هاي محلي كه مي توان در آن چادر را برقرار كرد بسيار متعدد است ولي مهمترين عواملي كه بايد رعايت شود به اين ترتيب هستند:

-سطح زير چادر بايد از هرگونه سنگ و بوته پاك باشد. زمين هاي نرم خاكي و ماسه اي بهترين نوع انتخاب هستند زيرا نرمي آن استراحت مطلوبي را به دنبال دارد و همچنين كف چادر صدمه نخواهد ديد.

- تا جایی که امکان دارد چادر را روی یک زیرانداز برپا کنید تا از صدمه دیدن به پارچه کف چادر جلوگیری شود، ضمن اینکه این عمل باعث می شود در زمان استفاده از چادر احساس راحت تری داشته باشید.

-زمين رطوبت نداشته باشد.

-مكان مورد نظر حتي الامكان در پناه باشد تا در مواقع باد و توفان كمترين فشار به چادر وارد شود .

-محل انتخابي بايد دور از محل ريزش بهمن، سنگ، سيل، و در كنار دريا بالاتر از خطر مد و دور از برخورد امواج دريا با چادر در نظر گرفته شود .

-محل چادر بايد زميني هموار و بدون شيب باشد.

-محل چادر بايد دور از كناره راه ها و در بالاي آنها قرار داشته باشد تا افراد و وسایل نقليه با آن برخورد نكنند و همچنين در اثر عبور و تردد در معرض ريزش سنگ قرار نگيرد .

-محل مناسب براي برپایی چادر بايد راحت، داراي فضاي كافي براي چادر زدن، آشپزي، چشم انداز خوب و نزديك به منابع آب باشد. 

-شب ها در كنار رودخانه و يا درياچه ها، هوا چند درجه سردتر از ارتفاعات نزديك است.

-در هنگام زدن چادر به مسير وزش باد توجه كنيد. اغلب مواقع بهترين نقطه چادر زدن در پناه درختان و يا صخره هايي كه باد نمي گيرند، است. قراردادن درب چادر در مسير وزش باد، سبب انبساط آن و به حداقل رساندن آويختگي چادر مي شود. در هواي توفاني، طوري چادر را برپا كنيد كه پشت آن به باد باشد تا زماني كه درب آن را باز مي كنيد باران و برف توسط باد به داخل نيايند.

توجه كنيد كه تغيير درجه حرارت چگونه مي تواند در انتخاب محل برپایی چادر تاثير بگذارد. به عنوان مثال از زدن چادر در دهليز ها و كنار بستر رودخانه ها كه بر اثر يك توفان و رگبار مي توانند به مسير عبور آب تبديل بشوند، خودداري كنيد. اگر در نزديكي رودخانه چادر مي زنيد، احتمال بالا امدن ارتفاع آب رودخانه را در نظر داشته باشيد. در زمستان و يا در ارتفاعات مطمئن شويد كه محل برپايي كمپ شما در مسير و معرض بهمن نيست.

هيچ اثري از خود به جا نگذاريد:يك مسئله مهم در انتخاب محل چادر، تاثير گذاشتن بر طبيعت است. هرچه عبور انسانها از آن نقطه بيشتر باشد، آن منطقه هم آسيب پذيرتر خواهد بود و احتياط بيشتري بايد از جانب شما صورت بگيرد. 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها